Stadgar

Värmlands Mansforum har registeringsnummer: 802 437-6967 Vi har postgiro nummer 30 98 35-7

Värmlands Mansforum (VM) Ideell förening

Stadgar

antagna vid Värmlands Mansforums första extra årsmöte 2 juni 2010

§1. Föreningens namn och form

Föreningens namn är Värmlands Mansforum (nedan kallad VM) och är en ideell förening.

§2. Styrelsens säte

VMs styrelse har sitt säte i Karlstad

§3. Föreningens mål

VM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

VM skall i Värmland verka för

 • jämställdhet
 • kvinnofrid
 • att ge män möjligheter att dela erfarenheter samt ge och få stöd
 • att främja utvecklingen av ett positivt och hälsosamt manligt beteendemönster

VM skall synliggöra

 • könsmaktsordningens inverkan på kvinnor och män
 • mäns våld och övergrepp

VM skall verka för att ge stöd åt män som är eller har varit utsatta för våld och övergrepp av män eller kvinnor.

§4. Räkenskaper och revision

VMs verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

Resultaträkning för året ska upprättas per den 31 december och lämnas till revisorerna senast under januari året därpå.

Revisorerna ska granska föreningens verksamhet och räkenskaper under det verksamhetsår som revisionen omfattar.

I revisionsrapporten ska revisorerna föreslå årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrihet eller ej. Revisionsrapporten skall senast under februari lämnas till styrelsen, att revisionsrapporten kan finnas med i kallelsen till årsmötet.

§5. Medlemskap

Medlem i VM är den man som är solidarisk med VMs mål och har betalat medlemsavgift.

Medlem är skyldig att till styrelsen uppge aktuella uppgifter beträffande namn, postadress, telefonnummer och e-postadress. Styrelsen kan ge dispens från dessa krav, om särskilda skäl föreligger.

Medlem som motverkar VMs mål eller på annat sätt anses skada VM kan uteslutas efter beslut i styrelsen.

§6. Medlemsavgift

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för innevarande år.

§7. Styrelsen

Styrelsen består 5 ledamöter. De väljs av årsmötet för en mandatperiod på 2 år:

Ordföranden, sekreteraren och en ledamot väljs på 2 år vid udda år.

Kassör och en ledamot väljs på 2 år vid jämna år.

Styrelsen utser firmatecknare.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

§8. Årsmötet

Årsmötet är VMs högsta beslutande organ.

Vid årsmötet har varje medlem en röst.

Vid röstning gäller enkel majoritet.

Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

Ordinarie årsmöte ska hållas senast under april månad.

Kallelse skall skickas till medlemmarna senast 4 veckor före årsmötet.

Ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 5. Beslut om årsmötets stadgeenliga utlysande
 6. Godkännande av verksamhetsberättelse
 7. Godkännande av resultaträkning
 8. Föredragning av revisorernas revisionsberättelse
 9. Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet eller ej.
 10. Val av styrelse:
 • Val av ordförande på 2 år (väljes vid udda år)
 • Val av sekreterare på 2 år (väljes vid udda år)
 • Val av en styrelseledamot på 2 år (väljes vid udda år)
 • Val av en styrelseledamot på 2 år (väljes vid jämna år)
 • Val  av kassör på 2 år (väljes vid jämna år)
 1. Val av 1 revisorer.
 • En revisor på 2 år (väljes vid jämna år)
 1. Val av 1 ledamot i valberedningen
 • En ledamot på 2 år (väljes vid jämna år)
 1. Ev val av övriga funktionärer för kortvariga projektuppdrag
 2. Beslut om verksamhetsplan
 3. Beslut om ev arvoden och ersättningar till funktionärer
 4. Beslut om medlemsavgift för innevarande år
 5. Beslut om budgeten för innevarande år
 6. Motioner. Dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.
 7. Övriga frågor
 8. Mötets avslutning

§9. Extra årsmöte

Extra årsmöte skall utlysas inom 2 veckor om antingen styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller att minst 1/3 av medlemmarna så kräver.

Kallelse till extra årsmöte skall skickas till medlemmarna senast 4 veckor före det extra årsmötet.

I kallelsen till extra årsmöte ska framgå vilka ärenden som skall behandlas.

Ärenden:

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Val av sekreterare för mötet
 3. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
 4. Upprättande och godkännande av röstlängd
 5. Föredragning och diskussion gällande de ärenden som angetts i kallelsen
 6. Beslut i de ärenden som angetts i kallelsen
 7. Mötets avslutning

§10. Stadgeändring

För stadgeändring krävs beslut på 2 årsmöten, varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

§11. Föreningens upplösning

Beslut om VMs upplösning ska tas på 2 årsmöten, vara minst det ena ska vara ordinarie årsmöte.

Vid VMs sista årsmöte ska beslutas om hanteringen av föreningens tillgångar.